TMT Distribution Co.,Ltd
PRODUCTS
Teama Cheese
Chocolate Choco Rock
Baker String Cheese
Dole
Mydibel
San Remo
Balducci
US Dry Peas
Jack Link's
LindSay
Early Dawn
Golden Phoenix
Anchor
Trung Nguyên
Rebisco
 
Imported & Distributed Products
 
Product » IMPORTED PRODUCTS » Teama Cheese

Cà phê 3 trong 1

Manufacturer: Trung Nguyên


Cà phê G7 hòa tan 3 in 1   | HSD: 24 tháng

Sachets  | 16gr/ gói    | 50 gói / túi    – 800 gr  | 10 túi / thùng