PRODUCTS
Teama Cheese
Chocolate Choco Rock
Baker String Cheese
Dole
Mydibel
San Remo
Balducci
US Dry Peas
Jack Link's
LindSay
Early Dawn
Golden Phoenix
Anchor
Trung Nguyên
Rebisco
 
Imported & Distributed Products
 
Product » IMPORTED PRODUCTS » Teama Cheese

Cà phê 3 trong 1

Manufacturer: Trung Nguyên


phê G7 hòa tan 3 in 1   | HSD: 24 tháng

Sachets  | 16gr/ gói    | 50 gói / túi    – 800 gr  | 10 túi / thùng