PRODUCTS
Teama Cheese
Chocolate Choco Rock
Baker String Cheese
Dole
Mydibel
San Remo
Balducci
US Dry Peas
Jack Link's
LindSay
Early Dawn
Golden Phoenix
Anchor
Trung Nguyên
Rebisco
 
Imported & Distributed Products
 
Imported & Distributed Products
Choco Rock
Choco Rock


Đá trái tim
Hướng Dương Kim cương
HN trái tim
HN trái tim 2
HD 65gr
Đá 65 gr
Sô cô la Bi 65 gr
Sô cô la Hạnh nhân 65 gr