Vào tháng 4 năm 1988 những miếng khoai tây Mydibel đầu tiên được đưa vào dây chuyền sản xuất

Năm 1998, Mydibel mở rộng phạm vi sản phẩm của mình với đặc sản khoai tây nghiền. Do nhu cầu tăng cao đối với các sản phẩm khoai tây khử nước, Mydibel cũng mở rộng từ năm 2002 sang sản xuất khoai tây dạng hạt và mảnh.