PRODUCTS
Teama Cheese
Chocolate Choco Rock
Baker String Cheese
Dole
Mydibel
San Remo
Balducci
US Dry Peas
Jack Link's
LindSay
Early Dawn
Golden Phoenix
Anchor
Trung Nguyên
Rebisco
 
Imported & Distributed Products
 
Product » IMPORTED PRODUCTS » Trung Nguyên

Bạc sỉu

Manufacturer: Trung Nguyên


phê G7 hòa tan 3 in 1   | HSD: 24 tháng

Sachets Bạc Xỉu   | 16gr/ gói    | 20 gói / túi – 320gr     | 12 hộp / thùng    

            
.:: Other products:

Cà phê Gu Mạnh 3 in 1
Cà phê Gu Mạnh 2 in 1 (Đen đá)
Trung Nguyên Passiona
Cà phê 3 trong 1