TMT Distribution Co.,Ltd
PRODUCTS
Teama Cheese
Chocolate Choco Rock
Baker String Cheese
Dole
Mydibel
San Remo
Balducci
US Dry Peas
Jack Link's
LindSay
Early Dawn
Golden Phoenix
Fonterra
Trung Nguyen
Rebisco
 
Imported & Distributed Products
 
Product » IMPORTED PRODUCTS » San Remo

n16

Manufacturer: San Remo Macaroni Company Pty Ltd


THƯƠNG HIỆU PASTA SỐ 1 TẠI ÚC

Nui Xoắn   | 500 gr/1  gói  –  12  gói  /  thùng

Bảo  quản  nÆ¡i  thoáng  mát  –  tránh  ánh  nắng  mặt  trời

Tránh  tiếp  xúc  mặt  đất

HSD:  24  tháng
.:: Other products:

no.6
n4
n2
n5